Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel vialaparisienne laparisienne
1929 d88e
7875 909c 500
Reposted frompiehus piehus viaerrortryagain errortryagain
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna vialaparisienne laparisienne
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
8559 23af 500
Reposted fromdivi divi viatomash tomash
7026 c1b5 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
4006 ed3a 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja

November 16 2019

0725 63ed 500
1533 5041 500
Reposted fromzciach zciach
4646 9353
Reposted fromFlau Flau viatomash tomash
4377 abea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemjeden jestemjeden

November 14 2019

5188 0221 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
5911 707d
5204 af27 500
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl