Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

September 18 2018

Reposted fromgruetze gruetze vialaparisienne laparisienne

September 13 2018

Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc... Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech... dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie... najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz

September 08 2018

4113 cd69 500

August 18 2018

Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaparisienne laparisienne

June 30 2018

5260 b2a4 500

June 10 2018

June 09 2018

9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames vialaparisienne laparisienne

May 30 2018

7525 e6dd 500
Reposted fromniedobrze niedobrze vialaparisienne laparisienne
1598 b5e7

rapid-artwork:

fedoraspooky:

sir-p-audax:

bogleech:

did-you-kno:

Giant tarantulas keep tiny frogs as pets. Insects will eat the burrowing tarantulas’ eggs - so the spiders protect the frogs from predators, and in return the frogs eat the insects. Source

This has blown my mind for years. It’s so unreal. It’s almost the same exact reason humans and cats started living together.

Tiny frogs are tarantula housecats. A science fact seldom gets to sound that much like meaningless word salad.

This is legit, guys. And I’m excited about it.

Someone needs to draw a tarantula person with a tiny pet housefrog now. Please let this be a thing.

image

How is this?

Reposted fromclatterbane clatterbane viatomash tomash
0349 1924 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viatomash tomash

May 28 2018

Creative photos from mom and her two daughters

May 17 2018

8734 8934 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viatomash tomash

May 07 2018

- Nie jesteś wcale złym człowiekiem Harry, jesteś dobrym człowiekiem, któremu przydarzyło się wiele złych rzeczy.
— Syriusz Black
Reposted fromschiza schiza vialaparisienne laparisienne

May 06 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl