Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2019

6765 c050 500
8323 ae4a
Reposted frompampunio pampunio vialaparisienne laparisienne

June 29 2019

Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viajestemjeden jestemjeden
8143 588b 500
2805 0587
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
8876 d3cb
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
6929 ed18 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa
8143 588b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

June 16 2019

5231 c14f 500
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna vialaparisienne laparisienne
5562 8aa9 500
Reposted fromzciach zciach
0406 8933 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialaparisienne laparisienne

June 15 2019

Xeno – najmniejsza mierzalna jednostka relacji międzyludzkiej. Wymieniana jest na ogół między osobami całkowicie  obcymi. Przyjmuje postać, przykładowo, błysku flirtu w oku, kiwnięcia ze zrozumieniem, albo wspólnego uśmiechu nad jakimś zrządzeniem losu. Te momenty są zupełnie nieprzewidywalne i mijają szybciej niż trwały, ale są ważnym pokarmem emocjonalnym, który łagodzi naszą samotność. słownik nieoczywistych smutków
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialaparisienne laparisienne
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viajestemjeden jestemjeden
7060 a16f 500
Reposted fromRowena Rowena vialaparisienne laparisienne
4219 9981 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
1043 874a 500
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl